מגמת ביולוגיה

תוכנית הלימודים בביולוגיה ברמת 5 יחידות מותאמת ללמידה משמעותית ומבוססת על שלושה צירים מרכזיים השלובים זה בזה: ציר התוכן, ציר אסטרטגיות חשיבה ולמידה וציר ערכים. בתוכנית הלימודים מרכיב עיוני ומרכיב מעשי. המרכיב העיוני כולל שלושה נושאי ליבה: גוף האדם, התא מבנה ופעילות ואקולוגיה. המרכיב המעשי כולל ביצוע ניסויים במעבדה, תצפיות בשדה ועבודת חקר עצמאית המסוכמת בעבודה כתובה- ביוחקר.